Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Általános szállítási feltételek

1. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK alkalmazása

A jelen SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: SZF) minden, a CSOMIÉP Kft. mint Gyártó, illetve a Megrendelő által írásban megkötött beton termékkel kapcsolatos üzletre, szerződésre (a továbbiakban: szerződés), az azokkal összefüggő Megrendelő általi szállításokra vonatkozik és a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Ettől eltérni csak a CSOMIÉP Kft. ügyvezető igazgatójának írásos nyilatkozatával lehet.

 

 

2. A szerződés létrejötte és megrendelés

A Megrendelő a betontermék saját eszközzel történő szállítási igényét szerződés keretében közli a Gyártóval. A meghatározott napra vonatkozó szállítási szándékot, a gépjármű érkezését a Megrendelőnek e-mailben (beton@csomiep.hu) 3 munkanappal korábban kell jeleznie az ütemezett szállítás-előkészítés érdekében.

Jelen SZF szabályainak megfelelő szállítási kérelmet a Gyártó köteles elfogadni és az e-mail beérkezésétől számított 24 órán belül visszaigazolni. Ezt megerősítendő a szállítást megelőző munkanap 16 óráig a Megrendelő a Gyártó képviselőjének (Szállításvezetőnek) telefonon jelezze a gépjármű érkezését 1 órás tűrésidővel az ütemezett és gyors szállítás-előkészítés, rakodás érdekében. Az előre írásban nem jelzett gépjárműveket a biztonsági szolgálatnak nem áll módjában beengedni, ezeket a szállítási igényeket a Gyártó jogosult visszautasítani. A szállítást megelőző munkanapon telefonon nem pontosított gépjármű érkezése esetén a várakozási idő hosszáért felelősséget nem vállal a Gyártó, mivel prioritást kapnak az érkezési időt jelző Megrendelők. Ameddig a Megrendelő a Gyártóval kötött szerződés alapján fizetési késedelemben van a Gyártó teljesítési (szállítási) kötelezettsége írásbeli visszaigazolás ellen sem kezdődik meg.


 

3. Szállítási költségek

A szerződésben szereplő termékek és szolgáltatások árai megegyezéses árak. Amennyiben a szállítási költség meghaladja a 2 %-ot, gyártó jogosult árait ennek arányában módosítani. Erről gyártó köteles írásban a megrendelőt értesíteni.

A felrakodás költsége a tényleges termékár 2%-a.

A termék MÁV-EUR vagy azonos minőségű raklapon (ill. 15x15x260 méretű gerendán) történő szállításakor és a szállítási segédeszközök használata esetén:
– A raklap (ill. gerenda) és a szállítási segédeszköz minden esetben kiszámlázásra kerül 1.700,- Ft/db + ÁFA (gerenda: 3.000,- Ft/db + ÁFA) a segédeszközök az alábbi táblázatban szereplő áron.

 
SZÁLLÍTÁSI SEGÉDESZKÖZ KATEGÓRIÁK MÉRET ÁR/db

I. kis méretű alátétfa

4x2x40, 3x3x30, 4x4x30, 4x4x15, 2,5×2,5×40

30 Ft

II. közepes méretű alátétfa

4x3x120, 8×2,5×80, 4x3x70 4x4x40, 8x8x20

100 Ft

III. nagy méretű alátétfa

10x10x40, 4x3x120, 10x10x35

160 Ft

IV. extra méretű alátétfa

10x10x125, 10x10x150, 10x10x110

600 Ft

– Használati díj:

A sérülésmentesen visszaszállított raklap átvételekor 300,- Ft/db + ÁFA (gerenda esetében 450,- Ft/db + ÁFA) összeget számlázunk ki, az 1.700,- Ft/db + ÁFA raklap ár (3.000,- Ft/db + ÁFA gerenda ár) egyidejű jóváírásával. Amennyiben a vevő 60 nap után tudja a raklapot (gerendát) visszaszolgáltatni, úgy 600,- Ft/db +ÁFA (gerenda esetében 1.100,- Ft/db+ÁFA) áron vásároljuk vissza. A szállítási segédeszközök esetében, a kategóriák szerint kötegelt, sérülésmentesen visszaszállított anyagok átvételekor az egység ár 50%-át számlázzuk ki, a teljes ár egyidejű jóváírásával.

A raklap (gerenda) és szállítási segédeszközök visszaszállítása a megrendelő feladata, melyről szállítólevelet köteles kiállítani. Ezt a Csomiép Kft. telephelyén a raktárossal (Csáki István) ill. a szállításvezetővel át kell vetetnie. A jóváírást (300,- Ft/db ill. 450,- Ft/db) csak bélyegzővel, aláírással ellátott szállítólevél alapján tudjuk megtenni.


 

5. A teljesítés helye, ideje

A teljesítés ideje az a nap, amelyen az árut a Megrendelő, vagy a végfelhasználó a teljesítés helyén igazoltan átvette. A felek ettől az egyedi szerződésben eltérően is megállapodhatnak. A teljesítés helyét a felek minden esetben a megrendelés visszaigazolásokban, illetve az egyedi szerződésben határozzák meg azzal, hogy a felmerülő esetleges szállítási költségek a Megrendelőt terhelik. A kárveszély átszállásának időpontja megegyezik az árunak a teljesítés helyén történő átvételének időpontjával.

A Gyártó köteles értesíteni a Megrendelőt a teljesítés időpontjáról legalább 2 munkanappal a tervezett teljesítés megkezdése előtt (készrejelentés). A Gyártó készrejelentése alapján a Megrendelő köteles az árut átvenni, illetve, ha a teljesítés helye nem a Megrendelő telephelye, úgy a végfelhasználó veszi át az árut, és azt olvasható aláírással, dátummal, személyi igazolvány számmal, bélyegzővel leigazolja. Amennyiben a Megrendelő átvételi kötelezettségének a közösen egyeztetett határidőben nem tesz eleget, a Gyártónak jogában áll – saját választása szerint – a határidőben átvenni elmulasztott áru ellenértékét a határidő lejártát követő nappal a Megrendelő felé leszámlázni és az árut felelős őrzésbe venni – raktározási díj felszámolása mellett – vagy póthatáridő megjelölése nélkül a szerződéstől elállni és az árut más Megrendelő részére értékesíteni. A Megrendelő ezen túlmenően köteles a Szállítónak az átvétel elmulasztásával okozott igazolt kára megtérítésére, továbbá az áru értéke 0,5 %-ának megfizetésére kötbér címén. Ugyanezen következmények állnak be abban az esetben, ha a Megrendelő a Szállító által legyártott árut nem, vagy késedelmesen veszi át, továbbá, ha a felek megállapodása szerint az árut a Megrendelő egy bizonyos időszakon belül hívhatja le és lehívási kötelezettségének nem, vagy nem határidőben tesz eleget.

Amennyiben a korábban megállapodott határidőhöz képest a Megrendelő késlekedik az áru átvételével, úgy a Gyártó az árut felelős őrzésbe veszi és annak ellenértékét jogosult a Megrendelőnek leszámlázni. A Megrendelő köteles a vételárat a számlán feltüntetett fizetési határidőig hiánytalanul megfizetni. A Gyártót megilletik a felmerült raktározási költségek is. A kárveszély a felelős őrzés ideje alatt is a Megrendelőt terhelik. A Megrendelő , illetve megbízottja vagy képviselője általi fuvarozás esetén a szállítás közben keletkezett semminemű kárért a Gyártó nem felelős. A kárveszély abban az időpontban száll át a Megrendelőre , amikor az árut az üzemben, raktárban a szállítással megbízott személynek kiadják.

Amennyiben a Megrendelő és a Gyártó házhoz szállításban állapodnak meg, ebben az esetben a kárveszély a szállítási címre való megérkezéstől száll át a Megrendelőre. Amennyiben a szállítással megrendelt termékek visszaigazolt határidőben történő átvétele a Megrendelő hibájából meghiúsul, a CSOMIÉP Kft. jogosult a szállítási költség leszámlázására Amennyiben a teljesítési hely a Gyártótelephelye, úgy az áru mennyiségi átvétele a Gyártó telephelyén történik. Ha a teljesítési hely a Megrendelő telephelye (házhozszállítás), a Megrendelő az áru megérkezésekor haladéktalanul elvégzi a mennyiségi átvételt. Mennyiségi reklamáció esetén ekkor jegyzőkönyvet kell felvenni.


 

6. Általános biztonsági – és munkavédelmi szabályok

A Gyártó telephelyéről történő elszállítás esetén az árut csak az adott áru fuvarozására alkalmas járműre kerül felrakásra, figyelembe véve a jármű méreteit, terhelhetőségét. Nem megfelelő jármű, a Megrendelő által biztosított rakodási segédeszközök, illetve az áru szállítás közbeni állagmegóvását biztosító segédeszközök hiánya esetén CSOMIÉP Kft. jogosult a rakodás megtagadására.

Ez esetben haladéktalanul értesíti a Megrendelőt megfelelő jármű, illetve segédanyagok biztosítása érdekében. A CSOMIÉP Kft telephelyén átadott áru szállítóeszközön történő biztonságos rögzítése, elhelyezési módja a megrendelő, illetve megbízottjának kötelezettsége, és felelőssége. A nem megfelelő rögzítésből, rakodásból eredő károkért az Gyártó semmilyen felelősséget nem vállal.

A megrendelő által küldött Szállító köteles betartani a CSOMIÉP Kft. telephelyén érvényes munkabiztonsági és rendvédelmi szabályokat, ennek értelmében köteles egyéni védőeszközöket viselni (védősisak, kesztyű). Ennek elmulasztásából adódó baleset kivizsgálása, nyilvántartása, jelentési kötelezettsége a Megrendelő feladata.

A biztonsági szolgálat a telephelyre belépni csak a gépjármű vezetőjét engedi, kivétel, ha a termék biztonságos szállítása érdekében speciális kötözési technológia még egy személy segítségét feltételezi.

A telephelyet elhagyó járműről és rakományáról fénykép felvétel készül, melyet tárolunk. A telephely területén biztonsági kamerák vannak elhelyezve, ezt Szegedi Fegyház és Börtönnel való együttműködés indokolja.

A CSOMIÉP Kft. telephelyén dohányozni tilos!

Tilos a hozzánk érkező vendégeknek, fuvarozásban részt vevőknek fénykép, illetve hangfelvételt készíteni.

Ptk. 2:47. § [Az üzleti titokhoz való jog] a CSOMIÉP Kft. területére szállítási szándékkal belépőkre: (1) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

(2) Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (e törvény alkalmazásában: védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra.


 

7. Mennyiségi és minőségi átvétel

Az áru minőségi és mennyiségi átvétele az egyedi szerződésben megállapított teljesítési napon és helyen történik a teljesítést igazoló okmányok aláírásával egyidejűleg. Amennyiben az egyedi szerződés alapján a teljesítés helye a Megrendelő telephelye, úgy az az áru mennyiségi és minőségi átvételének is a helye.

Amennyiben a Megrendelő saját vagy bérelt fuvareszközével viszi el az árut a Szállítótól, úgy az áru mennyiségi és minőségi átvételének a helye a Gyártó telephelye. A Gyártó a telephelyre érkező gépjárműveket érvényes hitelesítésű mérlegen leméri, a rakodás után ezt megismétli. A Gyártó a szállítást kizárólag a mindenkor érvényben lévő az adott gépjármű típusra vonatkozó súlykorlátozásról szóló jogszabályi előírásoknak megfelelő maximális mennyiség leszállítására vállal kötelezettséget.

A Gyártó általi szállítás esetén a Megrendelő vállalja, hogy az árut annak átvételekor megvizsgálja, és annak felismerhető, esetleges mennyiségi vagy minőségi hibáit a teljesítést igazoló okmányon, vagy az átvételkor felvett jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet a Gyártó, vagy a Gyártótó megbízásából fuvarozást végző képviselőjével aláíratja és 3 munkanapon belül írásban eljuttatja a Szállítónak. A Megrendelő a minőségi hibák felfedezése után köteles haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított 10 munkanapon belül közölni írásban a Szállítóval szavatossági igényét.

Mixer-gépkocsis szállítás esetén ugyanezeket a szabályokat kéri a Gyártó betartani. Megrendelő igény esetén a hétvégi (szombat délelőtti) kiszállításnál a Megrendelő ezen igényét a kívánt szállítási idő előtt legalább 24 órával (legkésőbb péntek reggel) jelezze a Gyártó felé.
A Gyártó általi szállítás esetén a Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy az Építési terület olyan állapotban legyen a Gyártó által szállított beton fogadására, amely a vonatkozó előírásoknak mindenben megfelel és garantálja a személyi és vagyonbiztonságot. A Megrendelő köteles az Építési területre kiérkező mixer-gépkocsit, a Megrendelő képviselőjénél való jelentkezéstől számított 60 percen belül kiüríteni. A Gyártó a szállítólevélen dokumentálja a kiérkezés időpontját. Utólag ez csak akkor tehető vitatottá, ha a Megrendelő ezt a helyszínen kifejezetten kifogásolta. Ha a kiürítés késedelmes, a Gyártó állásidő pótdíjat jogosult felszámítani. Amennyiben az Építési terület megközelítéséhez behajtási engedélyt kell kérni, erről a Megrendelő köteles gondoskodni, és az ezzel kapcsolatos költségeket is a Megrendelő viseli.

Az Építési területen a betontermék ürítésével, bedolgozásával, illetve a fuvareszköz mozgásával kapcsolatban bekövetkezett bármilyen üzemi baleset, illetve káresemény következményeit a Megrendelő viseli, kivéve, ha a Gyártó képviselője szándékosan vagy súlyosan gondatlanul járt el.

Abban az esetben, ha a Megrendelő vagy megbízottja illetve képviselője a Gyártó telephelyéről elszállítja az árut a teljesítés helye a Szállító telephelye. A teljesítés ideje az az időpont, amikor az árut fuvarozás céljából a fuvarozónak vagy közvetlenül a Megrendelőnek a Gyártó kiszolgáltatja.


 

8. A kiszállított beton átvétele

A szerződés alapján kiszállított vagy a Gyártó telephelyén átadott beton átvételét a Megrendelő képviselője köteles a szállítólevél olvasható aláírásával vagy hivatalos pecsétjével igazolni. A szállítólevél tartalmazza a betontermék szabványos megnevezését (minőségét), valamint a kiszállított beton mennyiségét. Az átvétel szempontjából az Építési területen tartózkodó személyek a Megrendelő képviselőinek tekintendőek, ezért a Megrendelő elfogadja, hogy a későbbiekben nem lesz jogosult arra hivatkozni, hogy a kiszállított betont nem az ő képviseletében vették át. Amennyiben a Megrendelő fentiek szerinti képviselője nem rendelkezik a Megrendelő hivatalos pecsétjével, a Gyártó jogosult a betontermék kiadását megtagadni. Ez esetben a Gyártó az általa kiszállított betonmennyiséget a Megrendelő költségén visszaszállítja, és lerakó telepen üríti. Ilyen esetben a Megrendelő köteles a megrendelt és visszaigazolt betonmennyiséget kifizetni, illetve megtéríteni a visszaszállított betonmennyiség előírásoknak megfelelő elszállításának, szakszerű semlegesítésének, illetve a szállítóeszközök elmosásának költségét.

A Gyártó telephelyén történő betonátvétel során a Megrendelő hivatalos képviselőjének tekinthető a Megrendelő hivatalos bélyegzőjével és/vagy írásbeli meghatalmazásával, vagy a Gyártó által visszaigazolt megrendelés másolatával rendelkező személy. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy ilyen esetekben sem lesz jogosult hivatkozni arra, hogy e személy(ek) a betont nem az ő képviseletében vetté(k) át.


 

9. A kiszállított beton bedolgozása

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kiszállított transzportbeton mennyiséget a beton kiadásának megkezdődésétől számított 2 órán belül be kell dolgozni. Ezen túl a Megrendelő a betont saját felelősségére dolgozhatja be, a Gyártó a megjelölt időtartamon túl bedolgozott betonért szavatossági felelősséget nem vállal. A késedelmes bedolgozásról a Gyártó megjegyzést vesz fel a szállítólevélre. Ez utóbb csak akkor tehető vitatottá, ha a Megrendelő azt a helyszínen észrevételezte.

A Gyártó kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét a beton szabvány szerinti utókezelésére és védelmére (nedvesen tartás, párolgás elleni védelem, hővédelem stb.). Ennek elmaradásából vagy hiányából eredő károkért a Gyártó semminemű felelősséget nem vállal. 0°C alatti hőmérséklet esetén a „téli” betonozásra vonatkozó szabályok maradéktalan betartásával végezhető a betonozás. Ennek elmulasztásából eredő kár a Megrendelőt terheli.

Amennyiben a Megrendelő nem dolgozza be a teljes megrendelt mennyiséget, a Gyártó jogosult a megmaradó betonmennyiséget elszállítani és azt a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő lerakó telepen üríteni. Az ezzel kapcsolatos többletköltségeket a Megrendelő köteles megtéríteni.


 

10. Reklamáció

Amennyiben a termék szabvány szerinti minőségi követelményei nem felelnek meg az előírtaknak, abban az esetben a Megrendelő minőségi reklamációval élhet.

A Megrendelő a szerződés szerint kiszállított transzportbetonnal kapcsolatos mennyiségi és minőségi kifogását, igény szerint a többletvíz hozzáadási kérelmét is köteles a szállítólevélre felvezetni. A szállítólevélre – a napi munka befejezése után, az aznapra megrendelt leszállított mennyiség utolsó szállítólevelére – írásban rávezetendő mennyiségi kifogásoláson túlmenően a Megrendelő nem jogosult a későbbiekben mennyiségi kifogással élni.

A Megrendelő a kiszállított és bedolgozott betonon mutatkozó esetleges hibajelenségeket, az észlelést követő két munkanapon belül köteles bejelenteni a Gyártónak. A Teljesítés napját követő 35. nap után a Megrendelő minőségi kifogást nem jogosult előterjeszteni. A minőségi kifogást írásban kell bejelenteni megjelölve a minőségi kifogás okait, az észlelt jelenségeket, az építkezés pontos körülményeit és minden egyéb releváns körülményt, a szerződés számára történő egyidejű hivatkozással.

A fentieknek megfelelően bejelentett minőségi kifogást a Gyártó haladéktalanul megvizsgálja és azzal kapcsolatban 8 napon belül nyilatkozik a minőségi kifogás elfogadásáról, vagy nem elfogadásáról. Amennyiben a Gyártó megállapítja, hogy az általa szállított beton minőségi hibás, úgy a Gyártó a Megrendelő választásának megfelelően visszatéríti – a hibával arányosan – a megrendelt betonmennyiség árát, illetve az ár már megfizetett részét, vagy saját költségén kijavíttatja a hibákat. Az ár előbbiek szerinti visszatérítésének a Gyártó hibát elismerő nyilatkozatától számított 30 napon belül kell megtörténnie.

Nem minősül súlyosnak a hiba a jelen SZF szempontjából, ha a hiba ellenére a kiszállított beton az adott épület/építmény/műtárgy rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti. A Megrendelő az általa kifogásolt árukat a Szállító előzetes írásos beleegyezése nélkül nem jogosult visszaküldeni, ellenkező esetben a Megrendelő a Szállító ebből eredő valamennyi kárát illetve költségét köteles megtéríteni. A visszaküldött áru átvétele vagy a bejelentett hiba vizsgálatának megkezdése nem jelenti a Megrendelő igényének Szállító általi elismerését. Nem tekinthető a késedelem felróhatónak különösen akkor, ha azt „vis maior” esemény okozza. Nem tekinthető a késedelem felróhatónak akkor sem, ha az Építési terület megközelítéséhez szükséges területfoglalási engedélyről a Megrendelő nem gondoskodott és emiatt a kiszállítás késedelmet.

Amennyiben az áru nem megfelelő minőségű, úgy azt a Szállító saját költségén kicseréli. Nem vonatkozik a Szállító garanciális kötelezettsége olyan esetekre, amikor a Megrendelő a Szállító előírásait nem tartotta be, illetve a teljesítés után a Megrendelőnél bekövetkezett körülmények hatására keletkeznek a hibák. A késedelmes bejelentésből eredő károkért a Szállítót felelősség nem terheli. A Megrendelő az általa minőségileg megkifogásolt árut felhasználni nem jogosult, a felhasználásból eredő károkért a Szállító felelősséget nem vállal.

A minőségi kifogás benyújtása nem mentesíti a Megrendelőt az áru ellenértékének megfizetése alól. Az áruval kapcsolatos minőségi kifogás bizonyítása a Megrendelőt terheli.

A Megrendelő az általa kifogásolt árukat a Szállító előzetes írásos beleegyezése nélkül nem jogosult visszaküldeni, ellenkező esetben a Megrendelő a Szállító ebből eredő valamennyi kárát illetve költségét köteles megtéríteni. A visszaküldött áru átvétele vagy a bejelentett hiba vizsgálatának megkezdése nem jelenti a Megrendelő igényének Szállító általi elismerését. 


 
Hódmezővásárhely , 2015. május