Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Impresszum - adatkezelési tájékoztató

Az oldal üzemeltetője:
CSOMIÉP Kft., adatkezelő1

Adószám: 10311909-2-06
Aktuális cégjegyzékszám: 06 09 000234
Teljes név: CSOMIÉP Beton és Melioráció Termékgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: CSOMIÉP Kft.
Település: Hódmezővásárhely
Székhely cím: 6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep
Fő tevékenység: 2361 08 Építési betontermék gyártása.
Web cím: www.csomiep.com
Web IP cím: 185.33.52.2    
Web IP cím: 84.1.119.110    
Mail-szerver: mail.csomiep.hu
Mail-szerver IP: 217.112.130.167
E-mail: beton@csomiep.hu

A csomiep.com oldal célja a CSOMIÉP Kft. bemutatása. Ezen oldalon nem kezeljük a látogatók személyes adatait, nem tárolunk cookie-kat, de az oldalon keresztül van lehetőség e-mail ajánlatkérésekre, megrendelésre, ahol a nem cég nevében kért ajánlatoknál meg lehet adni személyes adatokat. Az ajánlatkérés, megrendelés során sem használunk cookie-kat, a megadott adatok e-mailben kerülnek a CSOMIÉP munkatársaihoz, akik annak megkapásától számítva, az ügylet lefolytatásáig, kifejezetten csak annak érdekében tárolnak adatokat, az adatok az ügylet végeztével további üzletkötés érdekében nem törölik a rendszerünkből! Az adatkezelés kifejezetten üzleti célból történik, azoknak a cégeknek/ügyfeleknek az adatait alkalmazottaik elérhetőségeit tároljuk, akikkel külön szerződésünk van. A tárolás minden esetben a technikai jellegű adatokhoz köthető, személyes adatokat csak és kizárólag a szerződött ügyfelekről vagy alkalmazottaikról tárolunk, kapcsolattartási célból.

A kezelt személyes adatok köre:
Név (kötelező)
E-mail cím (kötelező)
Telefonszám (kötelező)
ha magánszemély, akkor lakcím.
Cégnév (kötelező)

Az adatkezelés időtartama:
A CSOMIÉP rendszereiben az adatokat csak azok céljaira, és az adott cél megvalósításának időtartamára használja.

A cooki-ek (sütik) használata:
A csomiep.com weboldal látogatása során a felhasználó egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis információcsomagot – tölt le számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

A csomiep.com weboldalon használt sütik fajtái:
A csomiep.com oldalain csak nélkülözhetetlen sütiket és funkcionális sütiket használ.

Nélkülözhetetlen sütik
A nélkülözhetetlen sütik az oldalak működéséhez elengedhetetlenek. Egy weblap működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütikre nem vonatkozik az EU irányelve. A nélkülözhetetlennek minősített sütik nem gyűjtenek termékek és szolgáltatások reklámozásához felhasználható információkat, és nem jegyzik meg az egyéni beállításokat az aktuális látogatás időtartamán túl.

Funkcionális sütik
A funkcionális sütik a szolgáltatások biztosítására, a beállítások, űrlapok kitöltésének megjegyzésére szolgálnak, ezáltal javítva a látogatás és a weblap által nyújtott élményt. A funkcionálisnak minősített sütik nem használhatóak arra, hogy más weboldalakon reklámokat küldjenek Önnek.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás:
Az adatokat elsődlegesen az adatkezelő tagjai jogosultak megismerni, további harmadik fél részére azt nem adják át. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szerint az érintett önkéntes hozzájárulása: 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
Továbbá az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, az a megfelelő tájékoztatáson alapuló e-mail formnak, az adatkezelő részére történő küldése alapján történik. A nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Hatályos jogszabályok:
Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
Az 2001. évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, továbbiakban GDPR rendelet (General Data Protection Regulation) alapuló adatkezelés
Az érintett e-mailben való hozzájárulása, a küldéssel való kifejezett kérése

Az adatkezelés során érvényesülő személyes adatvédelmi alapelvek:

A jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve
A célhoz kötötség elve
Adatbiztonság elve   
Az adattakarékosság elve
A pontosság elve
A korlátozott tárolhatóság elve
Az integritás és bizalmas jelleg elve
Az elszámoltathatóság elve
Az átláthatóság elve 
Átlátható tájékoztatás
Az előzetes tájékoztatás elve
A szükségesség-arányosság elve
A fokozatosság elvének érvényesülése
Az érintett a hivatkozott elveket a jogszabályokban rögzített időn belül, az adatkezelő címére küldött e-mailből ismerheti meg.

Az érintett jogai, a személyes adatkezelési gyakorlatunk:
A tájékoztatáshoz való jog       
Hozzáféréshez való jog          
Adatok helyesbítésének kéréséhez való jog
Törléshez való jog
Az adatkezelés korlátozásához való jog      
Adathordozhatósághoz való jog
Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogait a jogszabályokban rögzített időn belül, az adatkezelő címén kérheti, érvényesítheti.

A tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog
az adatkezelés folyamatában az Érintett jogosult hozzáférni a róla tárolt adatokhoz, és tájékoztatást kapni a róla kezelt illetve feldolgozott adatok céljáról, jogalapjáról, tárolásáról és tárolás időtartamáról. A tájékoztatási jog kiterjed a személyes adatok helyesbítésére, törlésére, kezelés korlátozására, illetve a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetőséről való tájékoztatásra. Az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadjuk meg, kivéve, ha bizonyítható, hogy az érintettet nem áll módunkban azonosítani. Az érintett által kért további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számítunk fel.

A CSOMIÉP Kft. a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Cégünk a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a CSOMIÉP Kft. munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

Helyesbítéshez való jog
az Érintett jogosult kérni, hogy a rá vonatkozó pontatlan, vagy hiányos adatokat kiegészítő nyilatkozat alapján helyesbítsük.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog
az Érintett kérelmére töröljük a róla tárolt adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre;
- a személyes adatot jogellenesen kezeltük;
- alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az adatkezelés jogalapjának megszűnését, ideértve a hozzájáruláson való adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonását is követő rövid időn belül törölni kell. A törléssel az aktuális adatbázisból töröljük a felhasználók személyes adatait, de a mentésekből csak azok kiforgási sebességével (180 nap) törlődnek véglegesen; amennyiben a mentésekből is azonnal szeretné az adataidat töröltetni, az nekünk túlzott erőforrás venne igénybe, amit ingyenesen a GDPR szerint nem vagyunk kötelesek, és nem is tudunk megtenni. Igény esetén jelzett kérésre külön ajánlatot adunk.

Adatok zárolásához való jog
zároljuk a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Korlátozáshoz való jog
ha felmerül az Érintettről kezelt személyes adatok pontatlansága, jogellenessége, szükségtelensége, vagy az Érintettnek az adatkezelésre vonatkozó tiltakozása, az Érintett kérheti, hogy korlátozzuk ezen adatok vonatkozásában az adatkezelést.

Adathordozhatósághoz való jog
az Érintett azon jogát takarja, hogy jogosult, géppel olvasható (pdf, doc, excel, txt) formában megkapni az általa rendelkezésre bocsátott adatokat, annak érdekében, hogy egy másik adatkezelő rendelkezésére bocsássa.

Tiltakozáshoz való jog
ha az Érintettre vonatkozó adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben úgy az érintett bármikor tiltakozhat az ilyen célból kezelt személyes adatainak kezelése ellen.
A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk.

Értelmező rendelkezések:
Adatkezelés

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő  
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozás        
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.               

Adatfeldolgozó          
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.        

Személyes adat         
azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Érintett          
az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Az érintett hozzájárulása    
az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adattörlés  
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.            

Adattovábbítás        
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Tiltakozás   
az érintett nyilatkozata, amellyel adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatbiztonság:
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Tájékoztatjuk, hogy a mindenkor hatályos informatikai biztonságra vonatkozó irányelveink vagy szabályzatunk szerint járunk el, és ilyen eljárást követelünk meg munkavállalóinktól, illetve a CSOMIÉP Kft. minden tagjától.
A személyes adatokkal kapcsolatos jogsértés esetére adatvédelmi incidens szabályzatot dolgoztunk ki, mely rögzíti az adatvédelmi jogsértés bejelentésének lehetőségét és az adatvédelmi jogsértés elhárításáért felelős személyeket, továbbá az irányadó határidőket.
A megvalósuló adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk.
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt kötelesek vagyunk megtéríteni. Ha az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsértjük, az érintett sérelemdíjat követelhet.
A CSOMIÉP Kft. az Önről jogszerűen nyilvántartott személyes adatokat, információkat, a két fél között esetlegesen felmerülő vitás kérdések, jogvita elkerülése érdekében zajló egyeztetések és/vagy jogvita során felhasználhatja.

Egyéb rendelkezések:
A fentiekben említett adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, melyből a felhasználónk azt megadta, és semmilyen esetben nem adjuk át harmadik félnek, kivéve a hatóságokat – bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság vagy jogszabály felhatalmazása alapján egyéb hatóság -, amelyek részére a pontos cél és az adatok körének megjelölésével kötelesek vagyunk kiadni azokat.

Tárhely szolgáltató, adatfeldolgozó:

DotRoll Kft.

Adószám: 13962982-2-42
Aktuális cégjegyzékszám: 01 09 882068
Teljes név: DotRoll Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: DotRoll Kft.
Település: Budapest
Székhely cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Fő tevékenység: 6311.
Web cím: www.dotroll.com
proconer.hu web-szerver IP:
ns1.webspacecontrol.com.: 185.33.52.2
ns2.webspacecontrol.com.: 178.33.214.138

Adatkezelői felelősség megosztása:
Az adatkezelők közül az adatkezelő1, mint a oldal (csomiep.com) üzemeltetője, teljes felelősséggel tartozik azok üzemeltetéséből, használatából eredő károkért.


Jogérvényesítés:
A Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.) fordulhat, az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Adatkezelési tájékoztató önéletrajzok vonatkozásában

A CSOMIÉP Kft. (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Makói út CAOMIÉP Ipartelep adószám: 10311909-2-06; telefon: +36 62 535-730 email: beton@csomiep.hu ), mint adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltrendelkezések szerint kezeli az Önönéletrajzát, amelyet Ön a beton@csomiep.hu e-mail címre küldött meg.

Az adatkezelő
az önéletrajza elküldése során megadott személyes adatok kezelésére a CSOMIÉP Kft., mint adatkezelő jogosult.

Az adatkezelés köre
az Ön önéletrajzában megadott személyes adatokhoz a CSOMIÉP Kft. vezetője és az új munkavállalók felvételével foglalkozó munkatársak férhetnek hozzá.

Az adatkezelés célja
a CSOMIÉP Kft. az önéletrajza megküldése során megadott személyes adatokat meghirdetett pozíció betöltése és a pozícióra megfelelő új munkavállaló kiválasztása céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja
az Ön hozzájárulása, amelyet az önéletrajza elektronikus úton történő megküldésével ad meg. Az önéletrajzában szereplő személyes adatok megadása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, Ön nem köteles ezen adatokat megadni.

Az adatkezelés időtartama
az Ön által az önéletrajza megküldésével megadott személyes adatokat önéletrajza megküldésétől kezdődően kezeli. Az Ön önéletrajzát addig kezeli, amíg nem dönt arról, hogy Önt az adott pozícióra felveszi-e, azaz legkésőbb az adott pozícióra felvett személy próbaidejének leteltéig, de amennyiben az Ön önéletrajzából az derül ki, hogy egy későbbi időpontban még foglalkoztatni tudnánk, akkor egyéb irányú jelzés nélkül – a belső adatkezelési szabályzatunk szerint - maximálisan 3 évig tárolhatjuk a személyes adatait.

Az adatok törlése
az Ön által megküldött önéletrajzot, illetve az abban szereplő személyes adatokat erre irányuló kérés esetén, lehetőség szerint 3 munkanapon belül töröljük. Az önéletrajzban szereplő személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmet elektronikus úton a beton@csomiep.hu e-mail címre kérheti.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a CSOMIÉP Kft-től arra vonatkozóan, hogy a CSOMIÉP Kft. kezeli az Ön személyes adatait.
Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: az adatkezelés célja;  az érintett személyes adatok kategóriái; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga;  a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Adatbiztonság
A beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok biztonságos tárolásáról és őrzéséről a CSOMIÉP Kft. kiemelten gondoskodik. Az elektronikus adatbázist kétlépcsős jelszóval, valamint az azokhoz való hozzáférést megfelelő jogosultsági szintek kialakításával védi az illetéktelen hozzáféréstől, valamint a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy a megsemmisülés ellen.

Panasz nyújthat be, jogérvényesítés
Elsődlegesen a CSOMIÉP Kft. részére a fenti címeken, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400Fax: +36 (1) 391-1410E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.